Skip to Content

在成都富力丽思卡尔顿酒店会议室及会议场地,享受丽思卡尔顿非凡服务的会议体验

浏览以下成都富力丽思卡尔顿酒店为您提供的各种类型的会议室及会议场地,让我们专业的会议策划团队为您挑选适合您会议需求的场所。

会议室 面积 外形尺寸长x宽英尺/米 水晶灯高度 10人宴会桌可容纳人数 招待会可容纳人数 会议可容纳人数 课桌式可容纳人数 U型可容纳人数 剧院式可容纳人数

钻石厅

9688 平方英尺 | 901 平方米

131 X 72 FT | 40 X 22 M

7 平方米 | 23 平方英尺

550

900

0

600

0

900

 

钻石厅 1

3229 平方英尺 | 300 平方米

72 X 43 FT | 22 X 13 M

7 平方米 | 23 平方英尺

190

300

107

180

93

310

 

钻石厅 2

3229 平方英尺 | 300 平方米

72 X 43 FT | 22 X 13 M

7 平方米 | 23 平方英尺

190

300

107

180

93

310

 

钻石厅 3

3229 平方英尺 | 300 平方米

72 X 43 FT | 22 X 13 M

7 平方米 | 23 平方英尺

190

300

107

180

93

310

 

钻石厅 1+2

6459 平方英尺 | 601 平方米

72 X 85 FT | 22 X 26 M

7 平方米 | 23 平方英尺

400

580

0

468

0

600

 

钻石厅2+3

6458 平方英尺 | 600 平方米

72 X 85 FT | 22 X 26 M

7 平方米 | 23 平方英尺

400

580

0

468

0

600

 

翡翠厅

2799 平方英尺 | 261 平方米

56 X 49 FT | 17 X 15 M

7 平方米 | 23 平方英尺

180

280

104

220

90

218

 

翡翠厅 1

1399 平方英尺 | 130 平方米

49 X 26 FT | 15 X 8 M

7 平方米 | 23 平方英尺

80

130

42

98

39

110

 

翡翠厅 2

1399 平方英尺 | 130 平方米

49 X 26 FT | 15 X 8 M

7 平方米 | 23 平方英尺

80

130

42

98

39

110

 

水晶

1604 平方米 | 5262 平方英尺

56 X 26 FT | 17 X 8 M

4 平方米 | 13 平方英尺

80

130

42

129

39

140

 

珍珠

775 平方英尺 | 72 平方米

26 X 26 FT | 8 X 8 M

4 平方米 | 13 平方英尺

40

60

42

54

33

64

 

欧泊

775 平方英尺 | 72 平方米

26 X 26 FT | 8 X 8 M

4 平方米 | 13 平方英尺

40

60

42

54

33

64

 

红宝石厅

312 平方英尺 | 29 平方米

23 X 13 FT | 7 X 4 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

18

12

15

15

 

绿宝石厅

312 平方英尺 | 29 平方米

23 X 13 FT | 7 X 4 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

18

12

15

15

 

蓝宝石厅

366 平方米 | 1201 平方英尺

26 X 13 FT | 8 X 4 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

18

0

15

0

 

琥珀

28 平方米 | 92 平方英尺

20 X 13 FT | 6 X 4 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

18

12

15

15

 

沙龙

74 平方米 | 243 平方英尺

33 X 23 FT | 10 X 7 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

60

42

54

33

64

 

新娘房 1

56 平方米 | 184 平方英尺

36 X 16 FT | 11 X 5 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

24

24

21

30

 

新娘房 2

20 平方米 | 66 平方英尺

16 X 10 FT | 5 X 3 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

12

6

9

12

 

玛瑙

27 平方米 | 89 平方英尺

23 X 10 FT | 7 X 3 M

4 平方米 | 13 平方英尺

0

0

18

0

15

0