Skip to Content

宴会厅详情

请根据实际需求和人数选择适合的宴会厅。如果丽思卡尔顿酒店的会议服务满足您的要求与希望,欢迎您联系酒店并预订会议室。
 

2F 面积 外形尺寸长x宽英尺/米 水晶灯高度 10人宴会桌可容纳人数 招待会可容纳人数 会议可容纳人数 课桌式可容纳人数 U型可容纳人数 剧院式可容纳人数
RCOSAKA_00117_conversion.png

大宴会厅

12637 平方英尺 | 1174 平方米

160 X 77 FT | 49 X 23 M

5 平方米 | 16 平方英尺

700

1000

0

800

0

1400

 
RCOSAKA_00117_conversion.png

大宴会厅 西厅

4499 平方英尺 | 418 平方米

57 X 77 FT | 17 X 23 M

5 平方米 | 16 平方英尺

220

300

0

230

0

450

 
RCOSAKA_00117_conversion.png

大宴会厅 中厅

3272 平方英尺 | 304 平方米

42 X 77 FT | 13 X 23 M

5 平方米 | 16 平方英尺

150

200

0

180

0

320

 
RCOSAKA_00117_conversion.png

大宴会厅 东厅

4865 平方英尺 | 452 平方米

62 X 77 FT | 19 X 23 M

5 平方米 | 16 平方英尺

240

300

0

280

0

460

 
RCOSAKA_00117_conversion.png

大宴会厅(西厅+中厅)

7772 平方英尺 | 722 平方米

98 X 77 FT | 30 X 23 M

5 平方米 | 16 平方英尺

400

550

0

500

180

850

 
RCOSAKA_00117_conversion.png

大宴会厅(东厅+中厅)

8138 平方英尺 | 756 平方米

101 X 77 FT | 31 X 23 M

5 平方米 | 16 平方英尺

440

600

0

540

180

900

 
RCOSAKA_00106_conversion.png

花园厅

2110 平方英尺 | 196 平方米

57 X 32 FT | 17 X 10 M

3 平方米 | 10 平方英尺

90

130

48

135

48

220

 
RCOSAKA_00108_conversion.png

乔治王厅

506 平方英尺 | 47 平方米

29 X 16 FT | 9 X 5 M

3 平方米 | 10 平方英尺

20

30

20

0

21

0

 
3F 面积 外形尺寸长x宽英尺/米 水晶灯高度 10人宴会桌可容纳人数 招待会可容纳人数 会议可容纳人数 课桌式可容纳人数 U型可容纳人数 剧院式可容纳人数
RCOSAKA_00109_conversion.png

客厅 A+B

624 平方英尺 | 58 平方米

16 X 39 FT | 5 X 12 M

3 平方米 | 10 平方英尺

30

35

20

30

0

50

 
RCOSAKA_00112_conversion.png

沙龙 A+B

624 平方英尺 | 58 平方米

19 X 10 FT | 6 X 3 M

3 平方米 | 10 平方英尺

30

35

20

30

0

50

 
4F 面积 外形尺寸长x宽英尺/米 水晶灯高度 10人宴会桌可容纳人数 招待会可容纳人数 会议可容纳人数 课桌式可容纳人数 U型可容纳人数 剧院式可容纳人数
RCOSAKA_00111_conversion.png

丽思卡尔顿大宴会厅

6222 平方英尺 | 578 平方米

36 X 15 FT | 11 X 5 M

3 平方米 | 10 平方英尺

300

400

0

400

0

750

 
RCOSAKA_00111_conversion.png

丽思卡尔顿大宴会厅 西厅

2422 平方英尺 | 225 平方米

47 X 50 FT | 14 X 15 M

3 平方米 | 10 平方英尺

100

150

60

130

50

220

 
RCOSAKA_00111_conversion.png

丽思卡尔顿大宴会厅 中厅

1679 平方英尺 | 156 平方米

32 X 50 FT | 10 X 15 M

3 平方米 | 10 平方英尺

60

80

40

80

40

150

 
RCOSAKA_00111_conversion.png

丽思卡尔顿大宴会厅 东厅

2121 平方英尺 | 197 平方米

41 X 50 FT | 12 X 15 M

3 平方米 | 10 平方英尺

90

130

42

120

48

250

 
RCOSAKA_00111_conversion.png

丽思卡尔顿大宴会厅(西厅+中厅)

4101 平方英尺 | 381 平方米

78 X 50 FT | 24 X 15 M

3 平方米 | 10 平方英尺

200

300

0

270

78

570

 
RCOSAKA_00111_conversion.png

丽思卡尔顿大宴会厅(东厅+中厅)

3800 平方英尺 | 353 平方米

73 X 50 FT | 22 X 15 M

3 平方米 | 10 平方英尺

170

220

100

210

60

370

 
RCOSAKA_00114_conversion.png

露台厅

2110 平方英尺 | 196 平方米

57 X 36 FT | 17 X 11 M

3 平方米 | 10 平方英尺

90

130

50

120

60

190

 
RCOSAKA_00101_conversion.png

水晶厅

840 平方英尺 | 78 平方米

42 X 19 FT | 13 X 6 M

3 平方米 | 10 平方英尺

40

40

30

30

25

50

 
RCOSAKA_00100_conversion.png

光明套间

312 平方英尺 | 29 平方米

16 X 19 FT | 5 X 6 M

3 平方米 | 10 平方英尺

10

0

15

0

0

20

 
RCOSAKA_00115_conversion.png

董事会议室

506 平方英尺 | 47 平方米

29 X 14 FT | 9 X 4 M

0

0

14

14

0

0